Lớp 11A7 niên khóa 2016-2019

Thông tin người ủng hộ:Hội phụ huynh của lớp
Nội dung ủng hộ:Ủng hộ lễ hội 6 triệu đồng.