Lớp 12A4 niên khóa 2015-2018

Thông tin người ủng hộ:Hội phụ huynh của lớp
Nội dung ủng hộ:Ủng hộ lễ hội 2 triệu đồng.