Lớp 12A7 niên khóa 2015-2018

Thông tin người ủng hộ:Hội phụ huynh của lớp
Nội dung ủng hộ:Ủng hộ lễ hội 1 triệu 800 nghìn đồng.