Lớp 12A11 niên khóa 2015-2018

Thông tin người ủng hộ:Hội phụ huynh của lớp
Nội dung ủng hộ:Ủng hộ lễ hội 3 triệu đồng.