Lớp 11A11 niên khóa 2016-2019

Thông tin người ủng hộ:Hội phụ huynh của lớp
Nội dung ủng hộ:Ủng hộ lễ hội 2 triệu đồng.