Tập thể Lớp A niên khóa 1984-1987

Thông tin người ủng hộ:Đại diện: Cựu học sinh Nguyễn Chí Dũng
Nội dung ủng hộ:Tặng học bổng 20 triệu đồng