Trần Hoàng Luân Lớp 12A6 niên khóa 2005-2008

Thông tin người ủng hộ:Cá nhân
Nội dung ủng hộ:Tặng quà Thầy Cô giáo khó khăn 7.5 triệu đồng