Tập thể Lớp C niên khóa 1997-2000

Thông tin người ủng hộ:Đại diện: Cựu học sinh Nguyễn Tiến Nghĩa
Nội dung ủng hộ:Ủng hộ lễ hội 7 triệu đồng.