Phan Thạch Trúc Lớp 12H niên khóa 1988-1991

Thông tin người ủng hộ:Cá nhân
Nội dung ủng hộ:Ủng hộ lễ hội 10 triệu đồng.