Tập thể Lớp 12H niên khóa 1979-1982

Thông tin người ủng hộ:Đại diện: Cựu học sinh Trần Xuân Toàn
Nội dung ủng hộ:Ủng hộ lễ hội 5 triệu đồng.