Một cựu học sinh lớp 12G niên khóa 1997-2000

Thông tin người ủng hộ:Cá nhân
Nội dung ủng hộ:Ủng hộ lễ hội 10 triệu đồng.