Tập thể niên khóa 1989-1992

Thông tin người ủng hộ:Đại diện: Cựu học sinh Hồ Trọng Nhân
Nội dung ủng hộ:Ủng hộ lễ hội 5 triệu đồng.