Tập thể niên khóa 1968-1975

Thông tin người ủng hộ:Đại diện: Cựu học sinh Đồng Thị Ánh
Nội dung ủng hộ:Ủng hộ lễ hội 10 triệu đồng.