Tập thể niên khóa 1988-1991

Thông tin người ủng hộ:Đại diện: Cựu học sinh Phan Thị Thạch Trúc
Nội dung ủng hộ:Ủng hộ lễ hội 20 triệu đồng.