Tập thể cựu học sinh trước 1975

Thông tin người ủng hộ:Đại diện: Cựu học sinh Nguyễn Thị Thuận
Nội dung ủng hộ:Ủng hộ lễ hội 10 triệu đồng; Tặng học bổng 2 triệu đồng.