Tập thể niên khóa 1982-1985

Thông tin người ủng hộ:Đại diện: Cựu học sinh Trần Đình Dũng, Nguyễn Thị Hạnh
Nội dung ủng hộ:Ủng hộ lễ hội 50 triệu đồng.