Tập thể niên khóa 1990-1993

Thông tin người ủng hộ:Đại diện: Cựu học sinh Phan Khắc Duy
Nội dung ủng hộ:Ủng hộ lễ hội 12 triệu đồng; Tặng học bổng 27 triệu đồng.