Tập thể niên khóa 1984-1987

Thông tin người ủng hộ:Đại diện: Cựu học sinh Dũng Lớp E
Nội dung ủng hộ:Ủng hộ lễ hội 5 triệu đồng.