Tập thể niên khóa 1981-1984

Thông tin người ủng hộ:Đại diện: Cựu học sinh Nguyễn Thị Bích Thu
Nội dung ủng hộ:Ủng hộ lễ hội 6 triệu đồng.