Trần Vũ Trung niên khóa 1985-1988

Thông tin người ủng hộ:Cá nhân
Nội dung ủng hộ:Ủng hộ lễ hội 20 triệu đồng.