Tập thể niên khóa 1983-1986

Thông tin người ủng hộ:Đại diện: Cựu học sinh Trần Trương Hậu
Nội dung ủng hộ:Ủng hộ lễ hội 5 triệu 6 trăm nghìn đồng.