Tập thể Lớp E niên khóa 1997-2000

Thông tin người ủng hộ:Đại diện: Cựu học sinh Nhung
Nội dung ủng hộ:Ủng hộ lễ hội 9 triệu đồng.