Tập thể niên khóa 1993-1996

Thông tin người ủng hộ:Đại diện: Cựu học sinh Trần Hoài Phương
Nội dung ủng hộ:Ủng hộ lễ hội 30 triệu đồng.