Tập thể lớp E niên khóa 1995-1998

Thông tin người ủng hộ:Đại diện: Cựu học sinh Hoàng Thị Thành
Nội dung ủng hộ:Ủng hộ lễ hội 10 triệu đồng.