Tập thể lớp B niên khóa 1987-1990

Thông tin người ủng hộ:Đại diện: Cựu học sinh Nhung ĐHSP
Nội dung ủng hộ:Ủng hộ lễ hội 5 triệu đồng.