Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 7 Học Kì 2, Hệ Thống Kiến Thức Học Kỳ Ii

Bài viết lúc này là bài xích Đề cưng cửng ôn thi giữa học kì 2 tiếng đồng hồ anh 7 mới nhất. Các em học viên khối 7 hãy tham khảo nội dung bài viết dưới phía trên để tăng tác dụng ôn thi giữa kì 2 chuẩn bị tới. Bài viết có khá đầy đủ kiến thức (từ vựng, ngữ pháp) và bài xích tập nhằm ôn luyện. Chúng ta cùng vào bài xích thôi nào!

A. TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 7 GIỮA HỌC KÌ 2

I. Trường đoản cú vựng Unit 7 lớp 7: Traffic

Từ mớiPhiên âmĐịnh nghĩa
1. Bumpy(adj) /ˈbʌmpi/: lồi lõm, mấp mô, các ổ gà
2. Distance(n) /ˈdɪstəns/: khoảng cách
3. Fine(v) /faɪn/: phạt
4. Fly(v) /flaɪ/: bay, thả diều, lái thứ bay, trên thiết bị bay
5. Handlebars(n) /ˈhændlbɑː(r)/: ghi đông, tay lái
6. Lane(n) /leɪn/: làn đường
7. Obey traffic rules/əˈbeɪ ˈtræfɪk ruːlz/: tuân hành (tuân theo) nguyên lý giao thông
8. Passenger(n) /ˈpæsɪndʒə(r)/: hành khách
9. Pavement(n) /ˈpeɪvmənt/: vỉa hè (dành cho tất cả những người đi bộ), sự lát gạch ở sân, sự lát đường bằng dầu hắc
10. Pedestrian(n) /pəˈdestriən/: fan đi bộ
11. Plane(n) /pleɪn/: vật dụng bay
12. Road sign/ traffic sign(n) /rəʊd saɪn/

/ˈtræfɪk saɪn/

: đại dương báo giao thông

II. Tự vựng giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 8: Films

Từ mớiPhiên âmĐịnh nghĩa
1. Acting(n) /ˈæktɪŋ/: diễn xuất
2. Comedy(n) /ˈkɒmədi/: phim hài
3. Confusing(adj) /kənˈfjuːzɪŋ/: khó khăn hiểu, gây nhầm lẫn, tạo bối rối
4. Director(n) /daɪˈrektə(r)/: đạo diễn (kịch, phim, …)
5. Documentary(n) /ˌdɒkjuˈmentri/: phim tài liệu
6. Dull(adj) /dʌl/: ngán ngắt, buồn tẻ
7. Enjoyable(adj) /ɪnˈdʒɔɪəbl/: thú vị, thưởng thức được, mê say thú
8. Fantasy(n) /ˈfæntəsi/: phim trả tưởng, ảo tưởng, phóng túng, tưởng tượng
9. Frightening(adj) /ˈfraɪtnɪŋ/: có tác dụng sợ hãi, đáng sợ, rùng rợn, gớm sợ, khủng khiếp
10. Gripping(adj) /ˈɡrɪpɪŋ/: thú vị, hấp dẫn
11. Horror film(n) /ˈhɒrə(r) fɪlm/: phim gớm dị
12. Moving(adj) /ˈmuːvɪŋ/: cảm động
13. Must – see(n) /mʌst siː/: cần phải xem, nên xem, đáng em
14. Poster(n) /ˈpəʊstə(r)/: áp phích (quảng cáo)
15. Review(n) /rɪˈvjuː/: bài bác phê bình, cuộc chăm sóc lại, sự phê bình, sự xem lại

III. Từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 9: Festivals around the world

Từ mớiPhiên âmĐịnh nghĩa
1. Candy (n)/ˈkændi/: kẹo
2. Cannes Film Festival: lễ hội phim Cannes
3. Carve (v)/kɑːv/: chạm, khắc
4. Costume (n)/ˈkɒstjuːm/: trang phục
5. Decorate (v)/ˈdekəreɪt/: trang trí
6. Decoration (n)/ˌdekəˈreɪʃn/: thiết bị trang trí
7. Disappointing (adj)/ˌdɪsəˈpɔɪntɪŋ/: xứng đáng thất vọng
8. Disappointment (n)/ˌdɪsəˈpɔɪntmənt/: sự thất vọng
9. Dutch (n)/dʌtʃ/: fan Hà Lan, trực thuộc về Hà Lan, tiếng Hà Lan
10. Easter (n)/ˈiːstə(r)/: Lễ Phục sinh
11. Feast (n)/fiːst/: bữa tiệc
12. Feature (n)/ˈfiːtʃə(r)/: miêu tả đặc biệt
13. Fireworks display (n)/ˈfaɪəwɜːks dɪˈspleɪ/: bắn pháo hoa
14. Float (n)/fləʊt/: xe pháo diễu hành
15. Folk dance (n)/ˈfəʊk dɑːns/: điệu múa dân gian (hoặc nhảy)
16. Mid-Autumn Festival: đầu năm mới Trung thu
17. Parade (n)/pəˈreɪd/: cuộc diễu hành
18. Prosperity (n)/prɒˈsperəti/: sự thịnh vượng, sự phân phát đạt, sự phồn vinh, sự phồn thịnh
19. Symbol (n)/ˈsɪmbl/: biểu tượng
20. Take part in/teɪk pɑːt ɪn/: tham gia

B. TỔNG HỢP KIẾN THỨC TIẾNG ANH 7 GIỮA HỌC KÌ 2

I. Unit 7: Traffic – Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 7 thân học kì 2

1. IT indicating distanceSử dụng “It” thống trị ngữ để nói đến khoảng cách.

Bạn đang xem: Ngữ pháp tiếng anh lớp 7 học kì 2

Ex: It is about 200 meters from our house to lớn the nearest bus stop.

2. Used to

Sử dụng “used to” để trình bày một hành động, một việc thường xuyên xảy ra hoặc một kinh nghiệm ở trong thừa khứ dẫu vậy hiện tại không còn nữa.

(+)S + used lớn + V (inf – nguyên thể)

(-) S+ did not used khổng lồ + V (inf – nguyên thể)

(?) Did + S + use lớn + V (inf – nguyên thể)

3. Pronunciation /e/ và /ei/

Lưu ý: Says /sez – Say /sei – Said /sed

II. Unit 8: Films – Ngữ pháp giờ Anh lớp 7 giữa học kì 2 chương trình mới

1. Tính từ “ing” cùng “ed”

Một tính từ rất có thể được chế tạo ra bằng phương pháp thêm “ing” hoặc “ed” phía sau đụng từ.

Ví dụ: Disappoint → disappointed, disappointing; Interest → interested, interesting.

– thực hiện tính tự đuôi “ed” để bộc lộ, miêu tả cảm xúc, cảm giác, chổ chính giữa trạng của con bạn trong thực trạng nào đó.

Ví dụ: The lesson was long, & I was so bored.

– sử dụng tính từ bỏ đuôi “ing” để miêu tả về đặc thù của một sự việc, sự vật.

Ví dụ The lesson was boring.

2. Từ bỏ nối DESPITE/INSPITE OF, ALTHOUGH, NEVERTHELESS, HOWEVER

Mặc dù:

Although/ even though/ much as/ though + mệnh đề

In spite of // despite + một cụm danh từ

Tuy nhiên:

Nevertheless // However, một mệnh đề. (có lốt phẩy giữa however với mệnh đề)

3. Cách phát âm lúc thêm “ed” phía sau động từ

/t/ phía sau các âm vô thanh như: /ʧ/, /s/, /k/, /f/, /p/, /θ/, /∫/

/d/ phía sau những âm hữu thanh

/id/ vùng phía đằng sau 2 âm: /d/, /t/

III. Unit 9: Festivals around the world – Tổng đúng theo ngữ pháp giờ anh 7 giữa học kì 2

1. Câu hỏi với H/WH

Các từ để hỏi: Which, Who, Why, Whose, When, What, Where, How

a) DÙNG VỚI ĐỘNG TỪ “ TOBE”

WH + TOBE + S + COMPLEMENT?

TOBE chia THEO THÌ, COMPLEMENT CÓ THỂ KHÔNG CÓ.

EX: What are they doing?; Where was she last night?; Why were they silent?…….

b) DÙNG VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG.

WH + DO/ DOES/ DID + S + Vo?

EX: Where vì they go?; What does she wear?; When did we begin?……

c) ĐỐI VỚI CÁC THÌ HOÀN THÀNH

WH + HAVE/ HAS/ HAD + S +V3/ED?

EX: When has she moved her house?; What have you tried this morning?……..

d) ĐỐI VỚI MODAL VERBS (SHALL, WILL, SHOULD, WOULD, CAN, MUST, COULD, MIGHT, MAY, HAVE TO, OUGHT TO)

WH + MODAL VERBS + S + Vo?

EX: Why must I go?; where may he visit?; what can we do?; What will they do?………

e) HOW

How much + N (danh từ ko đếm được)

EX: how much money have they got in the bank?

How many + N (danh từ bỏ đếm được số nhiều)

EX: how many classmates are there in our class?

How long: bao lâu, How far: bao xa, how often : bao nhiêu lần, mấy lần, thường xuyên không, how old : mấy tuổi, bao nhiêu tuổi……

2. Cụm trạng ngữ

Sử dụng những nhiều trạng ngữ chỉ địa điểm chốn, mục đích, thời gian để triển khai rõ nghĩa của câu.

– các trạng ngữ nhằm chỉ thời gian: Last November, every year..

– các trạng ngữ nhằm chỉ địa điểm chốn: In Thailand, at home…

– các trạng ngữ để chỉ mục đích: to give thanks for what we have…

– các trạng ngữ để xẻ sung: with peach blossoms.

3. Pronunciation : 2 syllables

Danh từ, tính từ: nhấn âm 1

Động từ: dìm âm 2

C. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 7

I. Bài tập trắc nghiệm ôn thi giữa kì 2 giờ Anh 7

Ex 1: Choose the best answer (A, B, C or D) to complete sentences.

(Chọn 1 đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D để kết thúc mỗi câu sau)

1) Manh used to ________ morning workout whenever he got up early.

A) did

B) does

C) doing

D) do

2) My father __________the bus to work almost every day, I am different, I cycle.

A) catches

B) drives

C) goes

D) runs

3) I go home__________ bike.

A) by

B) on

C) in

D) from

4) Traffic accidents can be prevented thoroughly if people __________ the rules.

A) remember

B) obey

C) go after

D) take care of

5) You guys should look left and right when you go ________the road.

A) down

B) across

C) up

D) along

6) Bus is now the main public ________in our country.

A) travel

B) tricycle

C) transport

D) vehicle

7) The play was very boring. ________, hai saw it from beginning to the end.

A) Therefore

B) Despite

C) However

D) Although

8) She’s sure that they will find this film_________.

A) entertaining

B) entertain

C) entertainment

D) entertained

9) ____________ being frightened by those images, Lanh still likes the film a lot.

A) In spite

B) Despite

C)Although

D) Nevertheless

10) __________ the story of the film was pretty good, I didn’t like it because of the acting.

A) Because

B) Since

C) As

D) Although

11) The play was freaking boring. ________, Anh saw it from beginning to lớn the end.

A) Therefore

B) Despite

C) However

D). Although

12) – “Do you like seeing films now?” – “_________________”

A) No, I am not into it

B) Sure ~ What film shall we see?

C) Who is in it?

D) I’m sorry, I can’t.

13) ____________ is La Tomatina celebrated every year? – Every August.

A) Where

B) Why

C) When

D) Which

14) My mother liked the ____________ of only that singer.

A) perform

B) performer

C) performance

D) performing

15) ____________ is not very far from here lớn the harbor.

A) There

B) It

C) This

D)That

Hướng dẫn giải bài:

1. D

2. A

3. A

4. B

5. B

6. D

7. C

8. A

9. B

10. D

11. D

12. B

13. C

14. C

15. B

Ex 2. Read this following text carefully and choose the right answer A, B, C or D for each of the gap.When you are in Singapore, you can travel around(1) _________ bus, taxi or by underground. I myself prefer the underground (2) ______ it is quick & fast, cheap và easy. There are (3) ______ buses và taxis in Singapore but you cannot go (4) ______ because there are many stops, especially on Monday morning. The underground is therefore usually quicker (5) _______ buses or taxis. If you vì not know Singapore well, it is quite difficult (6) _______ the bus you want. You can take a xe taxi , but it is much (7) _______ expensive than the bus or the underground. On the underground, you can find good maps that tell you the names of the stations và show you in detail how to lớn get khổng lồ them. That means it is easy (8) _______ your way.

1) A. At B. In C. By

2) A. But B. Because C. When

3) A. Many B. A lot C. Few

4) A. Quick B. Quickly C. Quicker

5) A. So B. Like C. Than

6) A. Khổng lồ find B. Find C. Finding

7) A. Less B. More C. Most

8) A. Lớn find B. Find C. Finding

Hướng dẫn giải bài:

1. C. By

2. B. Because

3. A. Many

4. B. Quickly

5. C. Than

6. A. To find

7. B. More

8. A. Lớn find

Ex 3. Read the following text carefully & choose the correct answer A, B, C or D for each of the gap.Ewan Mc
Gregor was (1)_____ in 1971 in Scotland. He decided to lớn be an (2)______ when he was only 9 years old and he (3)_____ his first film in 1992. So far in his career he has appeared (4)_____ variety of different types of films/movies, including musicals, comedies, dramas và the Star Wars movies. In his career Ewan has worked with actresses Nicole Kidman and Cameron Diaz, and his films have won many awards. He loves acting & when he finished (5)_______ the musical, Moulin Rouge, he said in tears, “I have never felt happier to do anything in my life”.

1) A. Bear B. Born C. Bearing D. To bear

2) A. Acting B. Actress C. Actor D. Action

3) A. Made B. Played C. Worked D. Starred

4) A. At B. On C. With D. In

5) A. Khổng lồ film B. Filmed C. Film D. Filming

Hướng dẫn giải bài:

1. B 2. C 3. A 4. D 5. D

II. Bài xích tập từ bỏ luận – Đề kiểm soát giữa kì 2 tiếng đồng hồ Anh 7

Ex 1. Put the correct size of the verb in brackets.

(Chia dạng đúng của động từ tất cả ở trong ngoặc)

1) quang Hai, the famous footballer (play) ________________________ football marvelously last Saturday.

2) He (go) ___ lớn the Spanish club every Saturday. But last Saturday he (not go) ________ there, he went to the City’s museum instead.

3) Three years ago, he (teach) ______________________ at a village school.

4) What __________you (do) ____________ yesterday noon?

5) We (travel) ______________________ khổng lồ Hue đô thị next month.

6) My mother (not like) ______________________ riding motorbikes.

7) When my fathers was young, they (drink) _____________________ a lot of beer.

8) Duc (study) ______________________ homework in my living room now.

9) Be careful! The bus (come) ______________________ on your way .

10) My mother (go) ______________________ lớn the supermarket last Sunday evening.

Hướng dẫn giải bài:

1. Played

2. Goes – did’t go

3. Taught

4. Did you do

5. Will travel

6. Doesn’t like

7. Drank

8. Is studying

9. Is coming

10. Went

Ex 2. Read the text and answer the questions:“Titanic” is a well-known thắm thiết film, which was directed by famous director James Cameron. However, it’s also a disaster. Leonardo Di
Caprio and Kate Winslet star in this film.

The film talks about the sinking of the ship named Titanic on its very first voyage. The main characters are Rose Dewitt Bukater và Jack Dawson. Jack saves Rose from killing herself during the journey on board. Although they are in different social classes, và Rose has already engaged, they still fall in love. The film has a sad ending: the Titanic ship sinks & more than a thousand people die in this disaster, including Jack.

Critics say that it is a must-see. I absolutely agree because the story is touching & the acting is excellent. The special visuals, music & effects are also incredible points.

Questions

1) What is the kind of “Titanic” film?

…………………………………………………………………………………………..

2) Who is the “Titanic” star?

…………………………………………………………………………………………..

3) What is the “Titanic” film about?

…………………………………………………………………………………………..

4) khổng lồ you, how is the ending of the “Titanic” film?

…………………………………………………………………………………………..

5) How vị critics feel about “Titanic” ?

…………………………………………………………………………………………..

Hướng dẫn giải bài:

1) “Titanic” is a marvelous lãng mạn film.

2) Actor Leonardo Di
Caprio và actress Kate Winslet.

Xem thêm: Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh 10 theo từng unit 2022, ngữ pháp tiếng anh lớp 10

3) It is about the sinking ship named Titanic on its first voyage.

4) The film has a sad ending.

5) Critics announce that it is a must-see.

Ex 3. Rewrite the sentences below with the same meaning.

(Viết lại câu thế nào cho nghĩa của câu không đổi)

1) The distance from Thanh Hoa đô thị to Hanoi city is about 100 km.

It is about …….………………….……………….……….…………

2) What is the distance between Hue city & Ho chi Minh city?

How …….………………….……………….……….…………

3) My father lived in a small town when he was a little child.

My father used lớn …….………………….……………….……….…………

4) The distance from Thanh Hoa city to Hanoi is about 101 kilometers.

It is about …….………………….……………….……….…………

5) Although Quang nhị – a footballer – is very young, he plays football beautifully.

Despite …….………………….……………….……….…………

6) I often went khổng lồ school on foot when I was a student.

I used …….………………….……………….……….…………

7) In spite of being so young, Tien Dung is a goalkeeper for the national team.

Although …….………………….……………….……….…………

Hướng dẫn trả lời:

1) It is about 100 km from Thanh Hoa thành phố to Hanoi.

2) How far is it from Hue đô thị to Ho chi Minh city?

3) My father used to lớn live in a small town when he was a little child.

4) It is about 101 kilometers from Thanh Hoa đô thị to Hanoi.

5) Despite being so young, Quang hai plays football beautifully.

6) I used lớn go lớn school on foot when I was a student.

7) Although Tien Dung goalkeeper is so young, he performs for the national team.

D. ĐỀ THI TIẾNG ANH 7 GIỮA HỌC KÌ 2 CHƯƠNG TRÌNH MỚI (CÓ ĐÁP ÁN)

Đề cương ôn thi giữa học kì 2 toán 7

Trên đây là bài viết Đề cương ôn thi thân học kì 2 tiếng anh 7 mà HOCMAI đã tâm huyết biên soạn giữ hộ tới những em học sinh. Các em hãy cần mẫn luyện các lần những bài xích tập bên trên để ngày 1 thành thạo hơn nhé. Chúc các em đã có được điểm cao!

Tiếp nối các thì giờ đồng hồ Anh lớp 7 học tập kì 1, hãy cùng Ms Hoa TOEIC tìm hiểu các thì trong giờ đồng hồ Anh lớp 7 học kì 2 để gói gọn công ty điểm ngữ pháp lớp 7 này nhé!

1. các thì trong giờ đồng hồ anh lớp 7 học kì 2 - Thì quá khứ tiếp diễn

1.1. Cách áp dụng thì quá khứ tiếp diễn

- Diễn tả một hành vi đang xẩy ra tại 1 thời điểm xác định trong vượt khứ.

Ex: I was watching TV at 8 o’clock last night. => Tôi đã xem TV vào tầm 8 giờ về tối qua.Ex: This time last year they were living in England. => Vào từ bây giờ năm ngoái họ đang sinh sống và làm việc ở Anh.

Diễn tả hai hành động xảy ra bên cạnh đó trong quá khứ.

Ex: John was listening to music while his mother was cooking in the kitchen. => John đã nghe nhạc khi bà mẹ anh ấy nấu nạp năng lượng trong bếp.

- Diễn tả hành động đang xẩy ra (ở vượt khứ) thì gồm một hành vi khác xen vào.

Ex: He was walking in the park when it rained. => Anh ấy đang quốc bộ trong khu vui chơi công viên khi trời mưa.

- Diễn tả một hành vi từng lặp đi lặp lại trong vượt khứ và làm phiền đến fan khác.

Ex: When Lisa stayed with me, she was always singing. => Khi Lisa làm việc với tôi, cô ấy lúc nào cũng hát.

1.2. Cấu trúc

 

CÔNG THỨC

VÍ DỤ

Thể khẳng định

S + was/were + V-ing + (O)

At three o’clock, I was hanging out with my friends. => vào thời gian 3 giờ, tôi đang đi dạo với các bạn của tôi.

Thể bao phủ định

S + was/were + not + V- ing + (O)

They weren’t working, & we weren’t working either. => Họ đã không thao tác và chúng tôi cũng không có tác dụng việc.

Thể nghi vấn

Was/Were + s + V-ing + (O)?

Were they listening while he was talking? => Họ có nghe khi anh ấy nói không?

1.3. Tín hiệu nhận biết

Các trạng từ thường xuyên gặp

- At + tiếng + thời hạn trong vượt khứ (at 12 o"clock last night)- At this time + thời gian trong quá khứ (at this time 2 years ago)- When/while

2. Thì hiện tại hoàn thành

2.1. Cách áp dụng thì hiện tại tài trả thành

- diễn đạt hành động ra mắt trong vượt khứ và kéo dãn đến hiên tại.

Ex: I have learnt English for 5 years. => Tôi vẫn học giờ đồng hồ Anh được 5 năm.Ex: Jane has stayed with her parents since she graduated. => Jane đã ở cùng phụ huynh kể từ lúc cô ấy tốt nghiệp.

- diễn đạt hành đụng vừa mới xẩy ra (thường thường được sử dụng với "just"). 

Ex: We have just eaten. => Chúng tôi vừa mới ăn uống xong.

- diễn đạt hành động xẩy ra trong quá khứ nhưng không xác minh rõ thời gian.

Ex: I’ve been to đài loan trung quốc twice. => Tôi vẫn tới china 2 lần.

- dùng để nói về việc việc vừa mới xảy ra và hậu quả của nó vẫn còn đấy tác động đến hiện tại.

Ex: I’ve broken my watch so I don’t know what time it is. => Tôi đã có tác dụng vỡ đồng hồ vậy cần tôi không biết bây giờ là mấy giờ.

2.2. Cấu trúc

 

CÔNG THỨC

VÍ DỤ

Thể khẳng định

S + have/has + Vpp + (O)

She has lived in Hanoi since she was a little girl. => Cô ấy đang sống ở hà nội kể từ khi còn bé.

Thể tủ định

S + have/has + not + Vpp + (O)

They haven’t played football for years. => Họ đã không chơi láng đá trong tương đối nhiều năm.

Thể nghi vấn

Have/has + S+Vpp+ (O)?

Have you finished your homework yet? => Cậu đã làm xong bài về công ty chưa?

ĐĂNG KÝ tức thì ĐỂ NHẬN TƯ VẤN LỘ TRÌNH KHÓA HỌC LUYỆN THI TOEIC MIỄN PHÍ

*

2.3. Dấu hiệu nhận biết

Các trạng từ thường gặp

- For + khoảng thời gian.

- Since + mốc thời gian.

- Never/ever.

- Recently/lately.

- Already/just/yet.

- Up to lớn now/ up to lớn present/up khổng lồ this moment/until now/until this time/ so far.

- In/over/during/for + the + last/part + khoảng chừng thời gian.

3. Thì hiện nay tại hoàn thành tiếp diễn

3.1. Giải pháp sử dụng

- Thì hiện tại tài xong tiếp diễn miêu tả hành động xẩy ra trong vượt khứ với vẫn tiếp tục ở hiện tại và tương lai. 

Ex: I have been studying English up to now. => Tôi vẫn vẫn học tiếng Anh tính đến giờ.

3.2. Cấu trúc

 

CÔNG THỨC

VÍ DỤ

Thể khẳng định

S + have/has + been + V-ing + (O)

They have been talking for the last hour. => Họ đang nói chuyện kéo dãn cả giờ đồng hồ đồng hồ.

Thể tủ định

S + have/has + not + been + V-ing + (O)

I haven’t been studying English for 5 years. => Tôi đã không học tiếng Anh được 5 năm.

Thể nghi vấn

Have/has + S + been + V-ing + (O)?

Have you been waiting here for two hours? => Bạn đã chờ 2 tiếng đồng hồ rồi sao?

3.3. Tín hiệu nhận biết

Các trạng từ thường xuyên gặp

- For a long time.

- For + khoảng thời gian.

- Since + mốc thời gian.

- Recently/lately.

- Up lớn now/ up khổng lồ present/ up lớn this moment.

Chú ý: Phân biệt Thì hiện nay tại dứt và Thì hiện tại tại kết thúc tiếp diễn

Thì Hiện tại hoàn thành (have + Vpp): nhận mạnh công dụng của hành động.

Ex: I have visited Ha Noi 5 times. => Tôi từng đi thăm Hà Nội 5 lần.

Thì Hiện tại kết thúc tiếp diễn (have + been +Ving): nhấn mạnh tính liên tiếp của hành động.

Ex: We have been studying hard all week for the test. => Chúng tôi sẽ học hành chịu khó cả tuần cho bài kiểm tra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.