Tiếng Hàn Giao Tiếp Văn Phòng, Mẫu Câu Dùng Trong Văn Phòng Bằng Tiếng Hàn

1 : 사무실 —– xa mu sil —– công sở 2 : 경리부 —– ciơng ni bu —– bộ phận kế tóan 3 : 관리부 —— coan li bu —– thành phần quản lý 4 : 무역부 —– mu iớc bu —– phần tử xuất nhập vào 5 : 총무부 —– shông mu bu —— bộ phận hành chính 6 : 업무부 —— ớp mu bu —– bộ phận nghiệp vụ 7 : 생산부 —– xeng xan bu —— phần tử sản xuất


8 : 컴퓨터 —— khơm piu thơ —– sản phẩm công nghệ vi tính 9 : 복사기 —– bốc xa ci —– lắp thêm photocoppy 10 : 팩스기 —– péc xừ ci —– thiết bị fax 11 : 전화기 —– chơn hoa ci —– smartphone 12 : 프린터기 —– pừ rin thơ ci —– sản phẩm công nghệ in 13 : 계산기 —– ciê xan ci —– laptop 14 : 장부 —– chang bu —— sổ sách 15 : 기록하다 —– ci rạc ha tà —– vào sổ / ghi chép
16 : 전화번호 —– chơn hoa bơm hô —– sổ điện thoại cảm ứng thông minh 17 : 열쇠,키 —– iơl xuê khi —– khóa xe 18 : 여권 —– iơ cuôn —– hộ chiếu 19 : 외국인등록증 —– uê cúc in tưng rộc rạc chưng —– thẻ người nước ngoài 20 : 백지 —– béc chi —– giấy white 21 : 월급 —– uơl cứp —– lương 22 : 출급카드 —– shul cưn kha bốn —– thẻ chấm công 23 : 보너스 —– bô nơ xừ —– chi phí thưởng 24 : 월급명세서 —– ươl cứp miơng xê xơ —— bảng lương 25 : 기 본월급 —– ci bôn ươl cứp chi phí —– lương cơ bạn dạng 26 : 잔업수당 —– chan ớp xu tang —– chi phí tăng ca / làm thêm 27 : 특근수당 —– thức cưn xu tang —– tiền làm cho ngày công ty nhật 28 : 심야수당 —— xim ia xu tang —– tiền có tác dụng đêm 29 : 유해수당 —– iu he cu tang —– tiền trợ cấp độc hại 30 : 퇴직금 —– thuê chic cưm —– tiền trợ cung cấp thôi câu hỏi 31 : 월급날 —– ươl cứp nal —– ngày trả lương 32 : 공제 —– công chê —– khoản trừ 33 : 의료보험료 —– ưi riô bô hơm riô —– phí bảo đảm 34 : 의료보험카드 —— ưi riô bô hơm kha từ —– thẻ bảo đảm 35 : 공장 —– chông chang —– nhà máy sản xuất / nhà xưởng 36 : 사장 —— xa xhang —– giám đốc 37 : 사모님 —– xa tế bào nim —— bà chủ 38 : 부사장 —– bu xa chang —– phó giám đốc 39 : 이사 —– i xa —– phó tổng giám đốc 40 : 공장장 —– công chang chang —– quản lí đốc 41 : 부장 —– bu chang —– trưởng phòng 42 : 과장 —– coa chang —– trưởng chuyền 43 : 대리 —– te ri —– phó chuyền 44 : 반장 —– ban chang —– trưởng ca 45 : 비서 —– bi xơ —– thư ký 46 : 관리자 —— coan li cha —– người làm chủ 47 : 기사 —— ci xa —– kỹ sư 48 : 운전기사 —– ưn chơn ci xa —– lái xe 49 : 근로자 —– cưn lô thân phụ —– người lao cồn 50 : 외국인근로자 —— uê cúc in cưn lô cha —– lao động quốc tế 51 : 연수생 —– iơn xu xeng —— tu nghiệp sinh 52 : 불법자 —– bul bớp phụ thân —– người phạm pháp 53 : 경비아저씨 —– ciơng bi a chơ xi —– ông đảm bảo an toàn 54 : 식당아주머니 —– xic tang ca chu mơ ni —— bà nấu ăn 55 : 청소아주머니 —– shơng cô a chu mơ ni —– bà dọn vệ sinh 56 : 일 —– il —– các bước 57 : 일을하다 —– i rưl ha tà —– thao tác 58 : 주간 —– chu can —– ca ngày 59 : 야간 —– ia can —– ca đêm 60 : 이교대 —– i ciô te có tác dụng —– nhì ca 61 : 잔업 —– chan ớp —– có tác dụng thêm 62 : 주간근무 —– chu can cưn mu —– làm cho ngày 63 : 야간근무 —– ia can cưn mu —– có tác dụng đêm 64 : 휴식 —– hiu xíc —– làm việc 65 : 출근하다 —– shul cưn ha tà —– đi làm việc 66 : 퇴근하다 —– thuê cưn ha tà —– tan ca 67 : 결근 —– ciơl cưn —– nghỉ vấn đề 68 : 모단결근 —– mu rã ciơl cơn nghỉ —– ko lí vì chưng 70 : 일을시작하다 —– i rưl x chác ha tà —– bắt đầu công vấn đề 71 : 일을 끝내다 —– i rưl cứt ne tà —– kết thúc các bước 72 : 퇴사하다 —– mướn xa ha tà —– thôi bài toán 73 : 근무처 —– cưn mô shơ khu vực —– thao tác 74 : 근무시간 —– cưn mu xi can —– thời gian làm việc 75 : 수량 —– xu riang —– số lượng 76 : 품질—– pum chil —– chất lượng 77 : 작업량—– chác ớp riang lượng—– các bước 78 : 부서—– bu xơ —– thành phần 79 : 안전모—– an chơn tế bào —– mũ an toàn 80 : 공구—– công cu —– dụng cụ 81 : 작업복—– chác ớp bốc —– áo quần bảo hộ lao rượu cồn 82 : 장갑—– chang cáp—– găng tay tay 83 : 기계—– ci ciê—– đồ đạc 84 : 미싱 —– mi xing—– sản phẩm may 85 : 섬유기계—– xơm iu ci cie —– đồ vật dệt 86 : 프레스—– pư re xừ —– lắp thêm dập 87 : 선반—– xơm ban—– thứ tiện 88 : 용접기—– iông chơp ci—– máy hàn 89 : 재단기—– bịt tan ci —– máy cắt 90 : 포장기—– pô chang ci máy—– gói gọn 91 : 자주기계—– phụ thân xu ci cê—– sản phẩm công nghệ thêu 92 : 라인—– la in—– dây chuyền 93 : 트럭—– thu rớc —– xe cộ chở mặt hàng / xe mua 94 : 지게차—– bỏ ra cê sha—– xe nâng hàng 95 : 크레인—– khư lê in—– xe cộ cẩu 96 : 반—– ban —– chuyền 97 : 일반—– il ban—– chuyền 1 98 : 검사반—– i ban —– chuyền 2 99 : 검사번—– cơm xa ban—– thành phần kiểm tra 100 : 포장반—– pô chang ban—– bộ phận đóng gói 101 : 가공반—– ca công ban—– bộ phận gia công 102 : 완성반—– oan xơng ban —– phần tử hoàn tất 103 : 재단반—– che tan ban—– bộ phận cắt 104 : 미싱반—– mi xing ban—– chuyền may 105 : 미싱사—– mi xing —– xa thợ may 106 : 목공—– mốc công —– thợ mộc 107 : 용접공—– iông chớp—– công thợ han 108 : 기계공—– ci ciêng công—– thợ cơ khí 109 : 선반공—– xơn ban công—– thợ luôn thể 110 : 기능공—– ci nưng công—– thợ (nói phổ biến ) 111 : 제폼—– bịt phum —– sản phẩm 112 : 부품—– bu pum—– phụ tùng 113 : 원자재—– uôn phụ vương che—– nguyên phụ khiếu nại 114 : 불량품—– bu liang pum —– hàng hư 115 : 수출품—– xu shul pum—– mặt hàng xuất khẩu 116 : 내수품—– ne xu pum —– mặt hàng tiêu dùng nội địa 117 : 재고품—– bít cô pum—– mặt hàng tồn kho 118 : 스위치—– xư uy shi —– công tắc 119 : 켜다—– khiơ ta—– bật 120 : 끄가—– cư tà—– tắt 121 : 작동시키다—– chacứ tông chi xikhi tà—– dừng máy 122 : 고치다—– cô shi tà —– thay thế sửa chữa 123 : 정지시키다—– chơng bỏ ra xi khi tà d—– ừng máy 124 : 고장이 나다—– teo chang i na tà —– hư lỗi 125 : 조정하다—– chô chơng ha tà —– điều chỉnh 126 : 분해시키다—– bun he xi khi tà —– tháo máy

Việt Nam hiện giờ đang là nước bao gồm nguồn lực lượng lao động lớn, đó cũng là vì sao nhiều công ty Hàn Quốc lựa chọn đầu tư vào vn để sản xuất, tởm doanh. Phần đông các vị trí công sở ở các công ty Hàn Quốc bây giờ đều ưu tiên cho những ứng viên biết thực hiện tiếng Hàn, giờ đồng hồ Hàn càng tốt thì kĩ năng thăng chức, cũng như deal lương cũng trở thành dễ dàng. Để sẵn sàng thật giỏi cho buổi chất vấn và tự tín hơn khi tiếp xúc trong vượt trình thao tác làm việc thì các bạn cần chuyên cần trau dồi vốn từ vựng tiếng Hàn văn phòng nhiều hơn thế nữa nhé. 

Hãy cùng Sunny tổng thích hợp lại các từ vựng tiếng Hàn trong công sở được sử dụng phổ cập nhất nhé!


Mục Lục


Từ vựng tiếng Hàn vào văn phòng

Từ vựng tiếng Hàn vào văn phòng

Từ vựng giờ đồng hồ Hàn được áp dụng trong văn phòng công sở thực sự khôn xiết rộng bao gồm cả trường đoản cú vựng giao tiếp và chăm ngành. Để dễ dãi trong quy trình làm việc, dưới đây sẽ là các từ vựng được dân văn phòng được áp dụng nhiều trong công ty.

Bạn đang xem: Tiếng hàn giao tiếp văn phòng

*

Các bộ phận trong công ty

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa tiếng Việt
1총무부chong-mu-puBộ phận hành chính
2경리부kyeong-li-puBộ phận kế toán
3인사부in-sa-buBộ phận nhân sự
4영업부yeong-eob-buBộ phận gớm doanh
5생산부saeng-san-puBộ phận sản xuất
6관리부koan-li-puBộ phận cai quản lý
7무역부mu-yeok-puBộ phận xuất nhập khẩu
8업무부eop-mu-puBộ phận nghiệp vụ
9가공반 ka-kong-banBộ phận gia công
10검사반kom-sa-panBộ phận kiểm tra
11사무실sa-mu-silVăn phòng

Các dịch vụ trong công ty

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa giờ đồng hồ Việt
1직함 ji-khamCấp bậc, chức vụ
2사장 sa-jangChủ tịch, CEO
3회장hwe-jangChủ tịch, tổng giám đốc (thường cần sử dụng trong công ty lớn có nhiều mảng kinh doanh)
4부사장 bu-sa-jangPhó giám đốc
5이사i-saGiám đốc điều hành
6대표 te-pyoGiám đốc chi nhánh
7과장 kwa-jangTrưởng phòng
8팀장thim-jangTrưởng team
9대리 te-riTrợ lý
10서기 so-kiThư ký
11조장 jo-sangTổ trưởng
12회계hwe-kyeKế toán
13사원 sa-wonNhân viên, tổ viên
14직장상사jik-jang-sang-saCấp trên
15부하직원bu-ha-ji-kwonCấp dưới
16직장동료 jik-jang-tong-nyoĐồng nghiệp

Đồ cần sử dụng và văn phòng công sở phẩm

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa giờ đồng hồ Việt
1게시판gye-si-panBảng (dùng để thông báo)
2복사물bog-sa-mulGiấy photo
3복사기bog-sa-giMáy photo
4만년필mann-yeon-pilBút máy
5불펜bul-penBút bi
6보드마카bod-eu-ma-kaBút viết bảng
7가위ga-wiCái kéo
8각도기gag-do-giCái thước
9연필yeon-pilBút chì
10도장do-jangCon dấu
11달력dall-yeongQuyển lịch
12키보드/ 자판ki-bo-deu/ ja-panBàn phím
13스크린seu-keu-rinMàn hình
14서류 캐비넷seo-ryu-kae-bi-nitTủ hồ sơ
15파일pa-ilThư mục
16서류받침so-ryu-bat-chimKhay để tài liệu
17파일mae-jik-penBút highlight, cây bút lông
18책상chaek-sangBàn làm việc
19파쇄기pa-swae-giMáy bỏ giấy
20서랍so-rapNgắn kéo tủ

Tiền lương

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa giờ đồng hồ Việt
1월급명세서wol-geup-myeong-se-soBảng lương
2월급 wol-geupLương
3연봉yeon-bongLương năm
4기본월급gi-bon wol-geupLương cơ bản
5보너스bo-neo-seuTiền thưởng
6심야수당sim-ya-su-dangTiền làm cho ca đêm
7잔업수당ja-neop-su-dangTiền lương tăng ca, làm cho thêm giờ
8특근수당teuk-geun-su-dangTiền lương ngày chủ nhật
9유해수당yu-hae-su-dangTiền trợ cung cấp ngành độc hại
10퇴직금toe-jik-geumTrợ cấp cho thôi việc
11공제gong-jeKhoản trừ
12의료보험료ui-ryo-bo-heom-ryoPhí bảo hiểm
13의료보험카드ui-ryo-bo-heom-ka-deuThẻ bảo hiểm
14월급날wol-geup-nalNgày trả lương
15가불ga-bulỨng lương

Một số từ vựng tiếng Hàn văn phòng liên quan

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa giờ đồng hồ Việt
1협상하다hyeo-sang-ha-daBàn bạc, thảo luận
2명함을 주고 받다myeo-ha-meul ju-go-bat-daTrao đổi danh thiếp
3스캐너seu-kaen-neoScan
4보고서를 작성하다bo-go-seo-reulViết báo cáo
5접대하다jeob- dae-ha-daĐón tiếp, tiếp đãi
6회신하다hoe-sin-ha-daHồi đáp, trả lời
7입사하다ip-sa-ha-daVào công ty
8근무하다geun-mu-ha-daLàm việc
9야간근무ya-gan-geun-muLàm ca đêm
10주간근무ju-gan-geun-mu/Làm ca ngày
11출장하다chul-jang-ha-daĐi công tác
12승진하다seung-jin-ha-daThăng chức
13결근하다gyeol-geun-ha-daNghỉ phép
14무단결근mo-dan-gyeol-geunNghỉ không lí do
15퇴사하다toe-sa-ha-daNghỉ việc
16사직서sa-jik-seoĐơn tự chức
17통계 도표tong-gyeo do-pyoBiểu đồ thống kê
18제출하다je-chul-ha-daĐề xuất
19진행 절차jin-haeng jeol-chaThủ tục tiến hành
20초안준비cho-an-jun-biChuẩn bị phiên bản thảo
21의결권ui-gyeol-gwonQuyền biểu quyết
22자본금ja-bon-geumTiền vốn
23추가 출자chu-ga chul-jaGóp thêm vốn
24자본 동원ja-bon dong-wonHuy hễ vốn
26채무를 변제하다chae-mu-reul byeon-je-ha-daThanh toán công nợ

Từ vựng thực hiện trong công xưởng

STTTừ vựngPhiên ÂmNghĩa giờ Việt 
1기계gi-gyeMáy móc
2특종미싱teuk-jong-mi-singMáy công nghiệp
3미싱기mi-sing-giMáy may
4섬유기계seom-yu-gi-gyeMáy dệt
5자주기계ja-ju-gi-gyeMáy thêu
6프레스peu-le-seuMáy dập
7포장기po-jang-giMáy đóng góp gói
8재단기jae-dan-giMáy cắt
9용접기yong-jeop-giMáy hàn
10계산기gye-san-giMáy tính
11프린터기peu-rin-teo-giMáy in
12팩스기paek-su-giMáy fax
13복사기bok-sa-giMáy photocopy
14지게차ji-ge-chaXe nâng
15트럭teu-reokXe tải
16크레인keu-re-inXe cẩu
17나사na-saĐinh ốc
18망치mang-chiBúa
19귀마개kwi-ma-kaeBịt tai
20jaThước
21작업복ja-keop-bokTrang phục khi làm cho việc
22보호구bo-ho-guDụng ráng bảo hộ
23소화기so-hwa-giBình chữa cháy
24안전모an-jeon-moNón bảo hộ
25안전화an-jeon-hwaGiày bảo hộ
26스위치seu-wi-chiCông tắc
27제품je-pumSản phẩm
28원자재won-ja-jaeNguyên đồ vật liệu
29불량품bul-ryang-pumHàng lỗi
30bandây chuyền
31수량su-ryangSố lượng
32품질pum-jilChất lượng
33검사반geom-sa-banBộ phận chất vấn trên dây chuyền
34가공반ga-gong-banBộ phận gia công
35포장반po-jang-banBộ phận đóng góp gói
36수출품su-chul-pumHàng xuất khẩu
37재고품jae-go-pumHàng tồn kho

Từ vựng giờ đồng hồ Hàn về thiên nhiên

Từ vựng giờ Hàn về nhạc cụ

Một số mẫu mã câu giao tiếp phổ vươn lên là khi có tác dụng văn phòng

*

Đối với người Hàn, họ rất đặc trưng trong văn hóa giao tiếp nhất là đối cùng với dân văn phòng. Có tía điều mà bạn cần xem xét khi làm việc với bạn Hàn Quốc cũng như làm việc tại những công ty Hàn Quốc.

Hãy chào hỏi lúc tới công ty

Đối với văn hóa truyền thống chào hỏi của fan Hàn thì chúng ta sẽ phụ thuộc vào vào độ tuổi, cung cấp bậc.

Như đối với bạn bè, đồng nghiệp họ thường xuyên vẫy tay kính chào nhau, còn với người lớn tuổi, có địa vị cao hơn mình thì họ hay sử dụng văn hóa cúi đầu để mô tả lòng kính trọng của mình.

Khi cúi đầu xin chào họ thường phối kết hợp nói câu annyeonghaseyo hoặc annyeong hashimnikka để chào hỏi và nói kamsahamnida nhằm cảm ơn. Tắc phong cúi chào cũng khá được người Hàn chú ý, khi cúi họ đã để tay áp sát vào người, cúi mặt xuống trước người đối diện.

Để ý trang phục khi đến công ty

Tùy từng công ty sẽ sở hữu được quy định về đồng phục riêng. Mặc dù những trang phục bạn mặc đến công ty cần gọn gàng tránh tạo cảm xúc lôi thôi.

Cố rứa để thể hiện năng lượng của mình

Đánh giá chỉ cao năng lực nhân viên chắc không những ở các công ty Hàn nhưng mọi doanh nghiệp đều đang lấy kia là địa thế căn cứ để thăng chức tuyệt khen thưởng. Vì vậy hãy cố gắng thể hiện nay thật xuất sắc năng lực nhé.

Ngoài ra, việc chào hỏi và giao tiếp của người tiêu dùng với người hàn quốc cũng là giải pháp giúp bạn thuận tiện làm quen với thể hiện bản thân của bạn, chính vì thế các bạn cần lưu ý về giải pháp chào hỏi cùng trau dồi thêm từ vựng văn phòng và công sở tiếng Hàn để lạc quan trao đổi với mọi người rộng nhé.

Mẫu câu áp dụng trong giao tiếp văn phòng

저는 새로 와서 잘 몰라요, 가르쳐주세요.

Xem thêm: 6 mẹo dân gian giúp trẻ ngủ sâu giấc, ít giật mình quấy khóc

Tôi bắt đầu đến nên không biết, ao ước mọi fan chỉ bảo.

하루 몇 시간 근무하세요?

Làm từng nào tiếng mỗi ngày?

저는 노력하겠습니다.

Tôi sẽ cố gắng hơn.

저희들은 일을 언제 시작해요?

Khi nào chúng ta ban đầu công việc?

여기서 야간도 해요?

Tôi cần thao tác làm việc gì?

여기서 야간도 해요?

Ở đây gồm làm đêm không?

무엇을 도와드릴까요?

Tôi hoàn toàn có thể giúp gì đến bạn?

저는 금방 나갔다 올께요.

Tôi xin phép ra bên ngoài 1 chút rồi đã vào ngay

저는 외국인 이예요

Tôi là tín đồ nước ngoài

저는 월급 안 받았어요

Tôi chưa được nhận lương

월급 언제 나오곘어요?

Bao giờ dìm lương?

이번달 제 월급이 얼마예요?

Tháng này lương của tôi được bao nhiêu?

월급을 인상해주세요

Hãy tăng lương mang lại tôi

월급 명 세서를 보여주세요 

Cho tôi xem bảng lương

켜세요

Bật lên

끄세요

Tắt đi

같이 해 주세요.

Hãy có tác dụng cùng cùng với tôi.

그 계획에 반대합니다.

Tôi phản nghịch đối chiến lược đó

당신의 말에 반대합니다.

Tôi không gật đầu đồng ý với điều anh nói

그건 절대 무리입니다!

Điều đó tuyệt đối hoàn hảo không thể!

Trung tâm Du học hàn quốc Sunny cảm ơn chúng ta đã theo dõi bài viết Tổng hợp từ vựng tiếng Hàn về văn phòng này. Hi vọng rằng qua bài viết này các bạn cũng có thể học được thật các từ vựng tiếng Hàn văn phòng và công sở hữu ích, giúp chúng ta giao tiếp thành thạo cũng như thăng tiến trong các bước nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.